Vitajte na stránkach Urbárskeho spolumajiteľstva, pozemkového spoločenstva Rajecká Lesná

Ocitli ste sa v samom srdci Rajeckolesnianskej doliny, v nádhernom prostredí Lúčanskej Malej Fatry. Práve tu sa nachádza urbár obce Rajecká Lesná, ktorého stránky ste práve navštívili. Ich cieľom je oboznámiť vás s činnosťou nášho spolumajiteľstva a informovať vás o jeho aktivitách.

   V sekcii História sa dočítate o histórii nášho urbáru a kliknutím na odkaz Chodníkom po urbári sa vyberiete na krátku prechádzku po jeho zákutiach.
   Na stránke Zmluva nájdete podrobné informácie o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti a oboznámite sa s prijatými stanovami nášho urbára.
   Členov výboru Urbárskeho spolumajiteľstva, pozemkového spoločenstva Rajecká Lesná si môžete pozrieť na stránke Členovia výboru.
   Časť Dokumenty ponúka dokumentáciu nášho spoločenstva a rovnako aj niektoré legislatívne texty všeobecne platné pre pozemkové spoločenstvá.
   Ak vás zaujíma náš hospodársky plán na príslušný kalendárny rok, podrobné informácie nájdete na stránke Hospodársky plán.

   Pokiaľ máte záujem o podrobnejšie informácie, na stránke Kontakt okrem korešpondenčnej adresy, e-mailovej adresy, telefonického kontaktu a fakturačných údajov nášho spoločenstva, nájdete vloženú mapu, ktorá vám pomôže pri orientácii.

   Fotografie krásneho prostredia nášho urbára si môžete prezrieť kliknutím na odkaz Fotogaléria.

A K T U A L I T Y


19.08.2021 - 14:00

Pozvánka na Valné zhromaždenie

Pozývame Vás na Valné zhromaždenie, ktoré sa - pokiaľ to pandemická situácia umožní - uskutoční
19. septembra 2021 (nedeľa) o 15:00 hod.
v Dome kultúry Rajecká Lesná.

Prezentácia účastníkov je od 14:00 hod.

Program:

 1. Otvorenie,
 2. Schválenie programu, schválenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice,
 3. Voľba návrhovej komisie,
 4. Správa o činnosti výboru a hospodárení US za rok 2020,
 5. Správa odborného lesného hospodára o výsledkoch hospodárenia za rok 2020 a o návrhu hospodárskeho plánu činnosti na rok 2021,
 6. Ročná účtovná uzávierka za rok 2020,
 7. Správa dozornej rady o výsledkoch kontroly za rok 2020,
 8. Návrh plánu činnosti US na rok 2021,
 9. Návrh na prehodnotenie podielov zo zisku za rok 2020,
 10. Diskusia,
 11. Návrh na uznesenie z Valného zhromaždenia,
 12. Záver.

Účasť členov je nutná.

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť Valného zhromaždenia, môžete určiť, aby Vás zastupoval Váš zástupca na základe Vami vyplneného splnomocnenia. Podpis nemusí byť úradne overený.

Ing. Pavol Hromada - predseda US.
naspäť horepefc.sk