Vitajte na stránkach Urbárskeho spolumajiteľstva, pozemkového spoločenstva Rajecká Lesná

Ocitli ste sa v samom srdci Rajeckolesnianskej doliny, v nádhernom prostredí Lúčanskej Malej Fatry. Práve tu sa nachádza urbár obce Rajecká Lesná, ktorého stránky ste práve navštívili. Ich cieľom je oboznámiť vás s činnosťou nášho spolumajiteľstva a informovať vás o jeho aktivitách.

   V sekcii História sa dočítate o histórii nášho urbáru a kliknutím na odkaz Chodníkom po urbári sa vyberiete na krátku prechádzku po jeho zákutiach.
   Časť Stanovy vás oboznámi s prijatými stanovami nášho urbáru.
   Členov výboru Urbárskeho spolumajiteľstva, pozemkového spoločenstva Rajecká Lesná si môžete pozrieť na stránke Členovia výboru.
   V sekcii Zmluva o pozemkoch nájdete podrobné informácie o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti.
   Časť Dokumenty ponúka dokumentáciu nášho spoločenstva a rovnako aj niektoré legislatívne texty všeobecne platné pre pozemkové spoločenstvá.
   Ak vás zaujíma náš hospodársky plán na príslušný kalendárny rok, podrobné informácie nájdete na stránke Hospodársky plán.

   Pokiaľ máte záujem o podrobnejšie informácie, na stránke Kontakt okrem korešpondenčnej adresy, e-mailovej adresy, telefonického kontaktu a fakturačných údajov nášho spoločenstva, nájdete vloženú mapu, ktorá vám pomôže pri orientácii.

   Fotografie krásneho prostredia nášho urbára si môžete prezrieť kliknutím na odkaz Fotogaléria.

A K T U A L I T Y


23.02.2017 - 12:00

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

V zmysle §14 ods.1 Zákona NR SR č.97/2013 o pozemkových spoločenstvách, výbor Urbárského spolumajiteľstva, pozemkového spoločenstva, pozýva svojich členov na Valné zhromaždenie,
ktoré sa bude konať dňa 26.marca 2017 (nedeľa) o 15.00.hod. v Dome kultúry Rajecká Lesná s nasledovným programom:
(Prezentácia je od 14.00 hod.)
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4. Správa o činnosti výboru a hospodárení US za rok 2016
5. Ročná účtovná závierka za rok 2016
6. Správa odborného lesného hospodára o výsledkoch hospodárenia za rok 2016 a návrhu hospodárského plánu činnosti na rok 2017.
7. Správa reviznej komisie o výsledkoch kontroly za rok 2016
8. Návrh plánu činnosti Urbárského spolumajiteľstva za rok 2016
9. Návrh na prehodnotenie podielov zo zisku za rok 2016
10. Diskusia
11. Záver
V prípade,že sa nemôžete Valného zhromaždenia zúčastniť, môžete sa rozhodnúť,aby vás zastupoval váš zástupca na základe vami vyplneného splnomocnenia.
Podpis nemusí byť úradne overený.

Účasť členov je nutná.
Ing.Pavol Hromada, predseda USnaspäť hore