Vitajte na stránkach Urbárskeho spolumajiteľstva, pozemkového spoločenstva Rajecká Lesná

Ocitli ste sa v samom srdci Rajeckolesnianskej doliny, v nádhernom prostredí Lúčanskej Malej Fatry. Práve tu sa nachádza urbár obce Rajecká Lesná, ktorého stránky ste práve navštívili. Ich cieľom je oboznámiť vás s činnosťou nášho spolumajiteľstva a informovať vás o jeho aktivitách.

   V sekcii História sa dočítate o histórii nášho urbáru a kliknutím na odkaz Chodníkom po urbári sa vyberiete na krátku prechádzku po jeho zákutiach.
   Časť Stanovy vás oboznámi s prijatými stanovami nášho urbáru.
   Členov výboru Urbárskeho spolumajiteľstva, pozemkového spoločenstva Rajecká Lesná si môžete pozrieť na stránke Členovia výboru.
   V sekcii Zmluva o pozemkoch nájdete podrobné informácie o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti.
   Časť Dokumenty ponúka dokumentáciu nášho spoločenstva a rovnako aj niektoré legislatívne texty všeobecne platné pre pozemkové spoločenstvá.
   Ak vás zaujíma náš hospodársky plán na príslušný kalendárny rok, podrobné informácie nájdete na stránke Hospodársky plán.

   Pokiaľ máte záujem o podrobnejšie informácie, na stránke Kontakt okrem korešpondenčnej adresy, e-mailovej adresy, telefonického kontaktu a fakturačných údajov nášho spoločenstva, nájdete vloženú mapu, ktorá vám pomôže pri orientácii.

   Fotografie krásneho prostredia nášho urbára si môžete prezrieť kliknutím na odkaz Fotogaléria.

A K T U A L I T Y


23.02.2018 - 12:00

POZVÁNKA NA VALNÉ ZHROMAŽDENIE

V zmysle §14 ods.1 Zákona NR SR č.97/2013 o pozemkových spoločenstvách, výbor Urbárského spolumajiteľstva, pozemkového spoločenstva, pozýva svojich členov na Valné zhromaždenie,
ktoré sa bude konať dňa 18.marca 2018 (nedeľa) o 15.00.hod. v Dome kultúry Rajecká Lesná s nasledovným programom:
(Prezentácia je od 14.00 hod.)
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu zasadnutia, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Voľba mandátovej a návrhovej komisie
4. Správa o činnosti výboru a hospodárení US za rok 2017
5. Ročná účtovná závierka za rok 2017
6. Správa odborného lesného hospodára o výsledkoch hospodárenia za rok 2017 a návrhu hospodárského plánu činnosti na rok 2018.
7. Správa reviznej komisie o výsledkoch kontroly za rok 2017
8. Návrh plánu činnosti Urbárského spolumajiteľstva za rok 2018
9. Návrh na prehodnotenie podielov zo zisku za rok 2017
10. Diskusia
11. Návrh na uznesenie
11. Záver

V prípade,že sa nemôžete Valného zhromaždenia zúčastniť, môžete sa rozhodnúť,aby vás zastupoval váš zástupca na základe vami vyplneného splnomocnenia.
Podpis nemusí byť úradne overený.

Formulár pre splnomocnenie si môžete stiahnuť v sekcii Dokumenty.
Účasť členov je nutná.
Ing.Pavol Hromada, predseda USnaspäť hore